Marmaris Bozdurun bölgesinde yapılmak istenen deniz suyunun tuzdan arındırılması projesine karşı açılan davada mahkeme "ÇED gerekli değil" kararını iptal etti.

Muğla Marmaris ilçesi Bozburun bölgesinde yapılmak istenen desalinasyon (deniz suyunun tuzdan arındırılması) projesine karşı bölge halkının açtığı davada Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme proje için verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değil" kararını iptal etti.

Batman’da hasar gören ‘İnsan Hakları Anıtı’ için çağrı Batman’da hasar gören ‘İnsan Hakları Anıtı’ için çağrı

Dava için alınan bilirkişi raporuna değinilen mahkeme kararında, "Denizel ortamda yapılan ya da yapılması planlanan herhangi bir projenin zaman içinde doğal ortamdaki canlılar (özellikle bentik fauna ve flora türleri) üzerinde etkileri kaçınılmazdır. Bu nedenle yapılması planlanan bölgedeki canlı kompozisyonu, suyun fiziko-kimyasal yapısı, derin deşarj bölgelerindeki sınır değerlerin neler olduğu, özellikle deşarjın yapılacağı suyun tuzluluk, sıcaklık ve pH değerleri ve bölgedeki desalinasyon sürecinin nasıl olacağının ortaya konulması gerekmektedir. Yapılan literatür çalışmaları ve bilimsel araştırmalarda bölgede zaman zaman Akdeniz Foku memeli türünün varlığından söz edilmektedir. Dünyada nesli tükenmekte olan canlılar arasında ilk sırada gelmekte olup UCN tarafından en üst seviyede nesli kritik derecede tehlike altında olan türlerdendir. Yakın bölgelerde yapılan çalışmalar incelendiğinde bölgenin biyolojik çeşitliliğinin oldukça zengin olduğunu söylenebilir" denildi.

Canlılar tehlikede

Bölgede yine birçok endemik bitki türü ve nesli tehlike altında canlı bulunduğu belirtilen kararda, "Ayrıca, deşarj edilen çok tuzlu atık suyun yoğunluk farkı nedeniyle deniz dibine çökmesi nedeniyle, deniz ortamındaki bentik canlılar üzerinde olumsuz etkileri kaçınılmazdır. Hidrobiyoloji disiplini çerçevesinde yapılan incelemelerin sonucunda, kurulması planlanan tesisin bulunduğu bölgenin ayrıntılı olarak incelenmesi ve biyolojik çeşitliliğin ortaya konulması gerektiği, Proje Tanıtım Dosyasında bu bilgilerin bulunmaması nedeniyle 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir' kararının doğru olmadığı kanaati oluşturduğu anlaşıldı" ifadeleri yer aldı.