Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesi Diyarbakır, Mardin, Dersim, Adana, Antep, Bitlis, Osmaniye, Eskişehir, Muğla Mersin, Bursa, Isparta, Urfa, İzmir, İstanbul, Ankara, Antalya, ve  Aydın başta olmak üzere birçok kentte iş bırakarak, açıklama yaptı. Açıklamada yaşanan sorunlara değinildi ve talepler sıralandı.

Açıklama öncesi ise alanlara çıkan sağlık emekçileri taleplerine dikkat çekmek için çalıştıkları hastanelerde iş bıraktı. 

Diyarbakır'da yapılan açıklamayı SES Şube Eşbaşkanı Yıldız Ok orak okudu.

Orak, konuşmasında “Bugün 1 Ağustos SES’imizin kuruluş yıldönümü. Bugün üyelerimiz ile sağlık ve sağlık sosyal hizmet emekçileri ile birlikte eğlenceli kutlamalar yapmak isterdik. Ancak bizlere yine mücadele düşüyor. Bu nedenle de bugün iş bırakıp iş yerleri önünde, alanlarda, meydanlarda SES’imizi yükseltiyoruz” dedi ve şöyle ekledi:

719de911-47a3-42f7-9b37-6cbb55478756

“Sağlık emekçilerinin kanayan yarası olan şiddet; artarak devam etmektedir.

Yeterli personel istihdamı yapılmayarak tüm çalışanlar angarya çalışma koşullarına maruz bırakılmıştır. Özellikle asistan hekimler hasta, iş yükü ve angaryalar nedeniyle eğitim için yeterli zaman bulamazken, öğretim üyeleri de finansal baskılar nedeniyle hizmet ağırlıklı çalışmaya zorlanıyorlar. Ek ödeme, performans, teşvik ve ücret baskısı nedeniyle alanında isim yapmış tıp insanları kamusal alandan çekilerek özel sektöre yöneliyor. Bir kısmı da yurtdışına gidiyor. Üniversite hastaneleri borç batağından çıkmanın yolu olarak daha az maliyetle hizmet üretip daha fazla gelir elde etmek için etik dışı yollarla döner sermayeyi arttırmaya çalışıyorlar.

Sosyal hizmetlerin geçirdiği olumsuz dönüşüm sosyal hizmet emekçileri olan bizlerin de çalışma koşul ve biçimlerini ASDEP Sözleşmeli, sözleşmeli, ek ders karşılığı çalışma gibi kadrosuz güvencesiz çalışma biçimlerine dönüştürmüştür.

Uzun yıllardır emeğin ve işkolu emekçilerinin hakları ile halkın sağlık ve sosyal hizmet hakkına yönelik bazen konfederasyonumuz KESK ile birlikte, bazen yalnız başımıza, bazen sağlık emek ve meslek örgütleri platformları içinde, bazen sağlık hakkı platformlarında, bazen de herkese sağlık güvenli gelecek hakkını savunan meclisler ile birlikte SES’imizi yükseltiyoruz.

Yine konfederasyonumuz KESK tarafından 10 Ağustos 2023 tarihinde TİS kapsamında yapılacak iş bırakma kararına tüm gücümüzle katılacağız.”

Sağlık emekçilerinin talepleri şöyle: 

1- Performans, ek ödeme, taban, teşvik değil, tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret istiyoruz. Bunun üzerine yapılan işin niteliği ve riski, eğitim durumu, hizmet yılı gibi kriterler eklenerek giydirilmiş ücretler belirlensin.

2- Grevli toplu sözleşmeli, özgür pazarlık hakkı içeren sendika yasası çıkarılsın,

3- Sağlık hizmetleri ağır ve tehlikeli işler kapsamındadır. Fiili hizmet süresi (yıpranma payı) yıllık 90 gün üzerinden tam olarak tüm emekçilere ödensin ve geçmiş yılları da kapsasın

4- Nöbet, icap ve fazla çalışma ücretleri 2 kat arttırılsın

5- Sağlık alanında çalışan tüm emekçiler “sağlık hizmetleri sınıfı”na alınsın

6- Üniversite hastanelerinde de çalışanlara tayin hakkı verilsin,

7- Sağlık emekçilerine yönelik şiddetin son bulması için “şiddet üreten sağlık sistemi” değişsin. Halk ve emekçiler yararına yeni bir sağlık sisteminin inşası için işkolu emekçileri ve halkın örgütlü yapılarının, hizmetin planlanmasından sunulmasına kadar karar alma mercilerinde yer alacağı mekanizmalar oluşturulsun.

8- Sağlık ve sosyal hizmetler alanında OECD ortalamasında kadrolu güvenceli personel istihdam edilerek, sözleşmeli tüm çalışanlar 657 4/a kapsamına alınsın.

9- Kamu sağlık hizmeti verilen ASM’lerde her türlü giderler devlet tarafından karşılansın,

10- Covid-19 gibi meslekle ilgili hastalıklar, illiyet bağı aranmadan sağlık kurumlarında çalışan tüm personel için meslek hastalığı sayılsın,

11- Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan ihraç sağlık ve sosyal hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın

12- Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personelinin özlük, mali ve sosyal haklarını, bir an önce Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğündeki emsali personellere eşitleyin, geçmiş hak kayıplarını acilen telafi edilsin. Sağlık Bakanlığı’nın diğer tüm personellerine sağlanan imkân ve haklardan aynı ve eşit derecede yararlandırılsın.

13- Muayene, tedavide ve ilaçta hiçbir ad altında;  katkı, katılım payı, ilave ücret alınmasın. Sağlık hizmetleri ücretsiz olsun.

14- Sosyal Hizmet alanında Ek ders, Asdep, 4/D veya sözleşmeli olarak çalışanların tamamı 4/A kadrosuna alınsın.

15- Sağlık ve Sosyal Hizmet alanında Hizmetli kadrosunda çalışanların tamamı, sınavsız bir şekilde Genel İdari Hizmetler sınıfına alınsın.

Editör: Ali Abbas Yılmaz