Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi Kadın Meclisi, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü dolayısıyla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde açıklama yaptı. “İlk nefesten, son nefese; Ebeler yaşamın her yerinde” pankartının açıldığı açıklamada, basın metnini SES Kadın Meclisi üyesi Eylem Göçen okudu.

Dünyada, ebelik mesleğinin eğitim süresi ve icrası bakımından farklı uygulamaların olduğunu söyleyen Göçen, “Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası’nın uygulandığı 1961-2010 yılları arasında kırsal ve kentsel bölgelerde ebeler, sağlık hizmetlerine çok önemli katkılar sunmuştur. Ancak, Aile Hekimliğinin yürürlüğe girmesiyle birlikte ebelik hizmetlerinde ve meslek tanımında değişim yaşanmıştır. Ebenin adı, ‘yardımcı sağlık personeli’,  ‘aile sağlığı elamanı’ gibi isimlerle ortadan kaldırılmıştır” dedi. 

‘İmkan sağlanmalıdır’

Türkiye’de ebelerin eğitim sisteminde sorunlar yaşandığını dile getiren Göçen, “Ebelik bölümlerinde öğretim elemanı sayısı yetersizliği, ebelerin bu bölümlerde kendilerine yeterince yer bulamaması, üniversitelerde ebelik bölümünün açılmasına izin verilmemesi sorunları daha da artırmaktadır. Nitelikli ve yeterli uygulama alanları, nitelikli öğrenme, yeterli laboratuvar alanlarının olmayışı, öğrencilerin yetkin bir şekilde yetişmelerine engel olmaktadır. Var olan uygulama alanlarında  öğrenciler, pratik yapma fırsatı bulamamaktadır. Uygulama alanlarından doktor, hemşire ve ebe öğrencilerinin eşit olarak yararlanma imkânı sağlanarak, sağlık ekibinin birlikte geliştirilmesine imkân sağlanmalıdır” diye belirtti.

Talepler 

Göncer, ebelik haklarına ilişkin talepleri şöyle sıraladı: 

* “Çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek temel ücret, 

* Toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli sayıda ve atama bekleyen binlerce ebenin istihdamının sağlanması, 

* Doğum izinleri 24 ay ücretli olarak yeniden düzenlenmeli, 

* Haksız ve hukuksuz şekilde ihraç edilen ebeler işlerine iade edilmeli, 

* Ebelik mesleğinin görev tanımları yasal mevzuatta belirgin bir şekilde çizilmeli, belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır, mesleki tanımları düzenlenmeli, aile sağlığı çalışanı değil, ebelik bağımsız meslek grubu olarak tanımlanmalı, 

* Ebelikte yüksek lisans ve üstü eğitim alanlara ek gösterge verilmeli, uzman ebe ve Dr. ebe kadroları tanınmalı ve özlük hakları buna göre düzenlenmeli, 

* Ebelerin kariyerleri önündeki engeller kaldırılmalı, DSÖ’nün hedefleri doğrultusunda ebeler güçlendirilmeli, karar alma süreçlerine etkin katılım sağlanmalı.” 

SES Antalya Şubesi de, sendika binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan SES Antalya Şubesi Eşbaşkanı Şükran İçöz, ebelerin sorunlarına ve taleplerine değinen Şükran İçöz Ebelik Yasasının bir an önce güncellenmesini istedi. İçöz, “Bu yasa doğrultusunda, ebenin görev analizi güncellenmeli, birinci ve ikinci basamakta ebe olarak mesleklerini icra etme ortamı oluşturulmalıdır. Birinci ve ikinci basamakta sağlık hizmetlerinin yönetiminde ebeler de yer almalıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerine yatırımın artırılması; çalışma koşul ve ortamlarının iyileştirilmesi, sağlık sistemlerinin salgın, deprem gibi olağanüstü durumlara hazır olması için gerekli düzenlemeler yapılarak, aşağıda yer alan taleplerimizin karşılanması mesleki açıdan önemli gelişmelerin önünü açacaktır” dedi.

Editör: İnanç Yildiz