Sağlık meslek örgütleri şiddete ilişkin yaptığı açıklamada hekimlerin sağlığının ve yaşam hakkının korunması için alınması gereken koruyucu tedbirleri sıraladı.

Sağlık meslek örgütleri şiddete ilişkin yazılı açıklama yaptı.

‘Çalışan ruh sağlığı için önleyici ve koruyucu ilkelere uygun ulusal çapta bir eylem planı oluşturulması’

Son zamanlardan artan sağlıkta şiddete değinilen açıklamada hızla atılması gereken adımlar ve koruyucu tedbirler şöyle sıralandı:

“* Ruhsal yük oluşturan çevresel sorunların ve sağlıkta şiddetin önlenmesi,

* Meslek ortamında ruhsal zorluğa neden olacak olası zorlukların azaltılması, iş yükünün insani ve tıbbi gerçeklere göre planlanması,

* Liyakat temelli idari yapılanma oluşturularak hekimlerin emek ve motivasyon kaybı yaşamalarının engellenmesi,

* Sosyal destek ve temasın artırılması için mesleğin gerektirdiğinden fazla iş yükünün azaltılarak sosyal etkileşim ve iletişim olanaklarının bulunduğu, kendilerine zaman ayırabildikleri bir çalışma ortamının yaratılması,

* Emeklerinin ve mesleki sorumluluklarının karşılığını alabildikleri, izin alırken çekinmeyecekleri, gelecek ve geçinme kaygısı yaşamayacakları güvenceli, düzenli, emekliliğe yansıyan sabit bir maaş sisteminin sağlanması,

* Sağlık kuruluşlarında hekim ile dost ve meslektaşlık dayanışmasında olan, ruhsal zorluk yaşayan meslektaşını koruyan idarecilerin görev yapması,

* Mesleğe bağlı ruhsal sorunların meslek riski ve hastalığı görülerek çalışanların tedavi ya da yıpranma haklarının tanımlanması,

Dağlarda 64 yıldır şifa topluyor Dağlarda 64 yıldır şifa topluyor

* Ruhsal destek hakkı ve ruhsal destek alabilecekleri bir zaman diliminin hekimlere tanınması,

* Çalışan ruh sağlığı için önleyici ve koruyucu ilkelere uygun ulusal çapta bir eylem planı oluşturulması, bu amaçla başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere sendika ve hekim meslek derneklerinden görüş alınması.”

İmzacı sağlık meslek örgütleri:

“Türkiye Psikiyatri Derneği, Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği, Adli Tıp Uzmanları Derneği, Akademik Geriatri Derneği, Çocuk Romatoloji Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği , Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği, Türk Biyokimya Derneği, Türk Cerrahi Derneği, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, Türk Dermatoloji Derneği, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Göğüs Cerrahisi Derneği, Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği, Türk İmmünoloji Derneği, Türk Klinik Biyokimya Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Nöroşirürji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, Türk Tıbbi Rehabilitasyon Kurumu Derneği, Türk Toraks Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Türkiye Biyoetik Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Yürütme Kurulu."

Editör: Ali Abbas Yılmaz